Nedir.Org *
Sponsorlu Bağlantılar
Zeus

Televizyonun Yararları ve Zararları Nedir

Sponsorlu Bağlantılar

Resim Ekle Dosya Ekle Video Ekle Soru Sor Bilgi Ekle
TELEVİZYON VE EĞİTİM
Televizyonun çocuk açısından hem yararlı, hem zararlı sonuçları söz konusudur.

A. Yararları
a. Çocukları eve bağlayarak ailede ortak ilgiler yaratıp aile mutluluğunu
gerçekleştirir.
b. Çocuğun kültürünü geliştirir.
c. Çocuğu düşünmeye tevşvik eder.
d. Çocukların ilgi ve hayat alanlarım genişletir.
e. Çocukların estetik zevklerini geliştirir.

B. Zararları
a. Çocuğu yararlı etkinliklerden alıkoyabilir, onu edilginleştirir,
yaratıcılıktan ve etkinlikten uzaklaştırır.
b. Çocukta tek tip değer yargıları geliştirilebilir.
c. Duygusal yönden güven içinde olmayan çocuklarda endişe
ve korkular geliştirebilir. Onlarda sürekli korku içinde olma gibi davranışlar
geliştirebilir.
d. ilkokul yıllarında kişiliklerinin biçimlendiği dönemde onlarda
saldırganlık duyguları geliştirebilir.
e. A.B.D. de özellikle çocuklar arasında şişmanlık yaygındır.
Bunun sebebi, TV karşısında saatlerce kıpırdamadan oturmak ve
abur cubur yemektir.
f. TV'de gördükleri herşeyi gerçek olarak algılayabilirler.5
g) Çocuklar, gerçekle gerçek olmayanı ayırdetmekte güçlük çekerler.
Gözleri önünde olup bitenin bir oyun ya da temsil olduğunu
bilmez, gerçek sanırlar. Süperman gibi uçmaya çalışırlar.

Örnekler ;
• Los Angeles'te bir hizmetçinin, evin 7 yaşındaki oğlunu pişmekte
olan kuzu haşlamasına, dövülmüş cam serperken yakalaması ve
çocuğun amacımn, TV. de gördüğü benzer bir olaydaki gibi, ev halkının
ölüp ölmeyeceğini denemek olduğunu söylemesi.
• Boston'da 9 yaşında bir çocuğun, karnesindeki zayıfları en kestirme
yoldan çözümlemek için öğretmenine yılbaşında zehirli çukulata
göndermeyi babasına teklif etmesi ve sebep olarak, TV'da bu yoldan
karısını öldüren bir adamın yakalanamadığını söylemesi.
• TV.'deki bir filmde, bir ıslah evindeki çocuk çetesi tarafından
bir lehimci aletinin sapıyla gerçekleştirilen ırza geçme olayını izleyen
9-15 yaşlarındaki dört çocuğun, dört gün sonra, San Fransisco Plajlarından
birinde iki küçük kıza, aynı şeyi bira şişeleriyle uygulamaları.
• Los Angeles'te iki çocuğun, Tv de izledikleri bir polisiye
dizideki yöntemi kullanarak bir bankayı soymaya kalkmaları ve 15
kişiyi 7 saat rehin tutmaları.
• 1965 yeni yıl sabahında, New York'ta WNEW televizyonunda
bir muppet şov sırasında, spikerin, sesini alçaltarak, "Babanız uyuyor
mu? Uyuyorsa cebindeki cüzdanını açın, kimseye göstermeden
üzerinde eski başkanların resimleri bulunan yeşil kağıtlardan bir kaç
tane alın, bir zarfa koyup şu adrese yollayın," demesinin ertesi günü,
spikerin Tv istasyonundaki adresine içinde dolarlar bulunan zarfların
yağmaya başlaması, fakat sorumlularca farkına varılarak duruma
el konulması.
Televizyonun çocuklar üzerindeki olumsuz etkilerinden birisi,
şiddet duygularını uyarmasıdır. Saldırganlık içerikli programlar çocukları
da saldırgan olmaya yöneltmektedir.
Çocuk, kitle iletişim araçlarının günlük ve anlık tatmini için kullanır.
Toplumun modellerini öğrenmek için değil. Fakat bu arada bilinçsiz
olarak bunları da öğrenmekte ve toplumsallaşmaktadır.
•. Ayrıca kitle iletişim-araçları, çocuğun eğitilmesi bakımından sadece
eğitim amacıyla okullarda kullanılmaya başlamıştır.
• Okul sistemlerince iletişim araçlarının eğitimsel imkânları uzun
süre farkedilmiştir. Güldürü kitapları, tarih ve edebiyat öğretmek için
yayınlandılar. Tamamen eğitimsel filmler yapıldı. Eğitimsel radyo,
okul dışındaki doğa araştırmaları, edebiyat, tiyatro, coğrafya ve matematik
dallarındaki uzmanları sınıfa getirmiştir. Sonra eğitimsel TV,
eğitimsel radyonun yerini aldı. Böylece görsel eğitim alanı bir uzmanlık
durumuna gelmiştir. Bu konularda öğretmenler kurslardan geçirilmektedir.
Ayrıca batıda gelişmiş ülkelerde görsel işitsel kitaplıklar oluşturulmuştur.

Eğitimcilerin tüm kitle iletişim araçları bakımından işlevi, bu
araçlardaki programları ve yayınları eleştirmek ve seçmektir8. Zararlı
olanları çocuk yönünden eleştirmek, en uygun olanları ise çocuk için
seçmektir.

Özellikle TV, yetişkin eğitiminde de yararlı olabilir. Onlara hem
okuma yazma, hem mesleksel kurslar açısından yararlı olabilir. Ayrıca
onların bilgi, görgülerini arttırmak, tutumlarım değiştirmek ve
genel kültürlerini arttırmak açısından da oldukça yararlı oldukları
bir gerçektir.

TV, ayrıca eğitimsel programlarında en yetenekli öğretmenlerden
geniş kitlelerin yararlanmasını da sağlamaktadır.
Radyo ve Televizyondaki eğitim yayınları, içeriğine göre a) Temel
eğitim, b) Tamamlayıcı eğitim olarak gruplandırılabilir.9
Temel eğitim türündeki eğitici yayınlarda, okullarda verilen eğitim
verildiği gibi, bireye bazı beceriler, uğraşılar, bilgiler verilmesi de
amaçlanır. Bu eğitim kapsamına okula giden öğrenciler girdiği gibi,
okul dışındaki kişiler de girebilir. Bu eğitim türüne "Doğrudan eğitim"
denir. Bu tür yayınlarda amaç, temel eğitimin eksikliğini gidermek, bu
tür eğitimin etkinliğini arttırmaktır. Bu eğitimin kapsamında şu hususlara
yer verilir.

I Bireyin düşünme ve iletişim yetenekleri:
Okuma yazma, konuşma, dinleme, hesap yapma.
II Beceri kazandırma: El işi, ev işi, tarım, hayvancılık, inşaat vs.
III . Çevre ve kişi sağlığı ile ilgili bilgiler.
IV Doğal sürecin ve fiziksel çevrenin bilinmesi ve anlaşılması ile
ilgili bilgiler.
V: V Kişinin içinde yaşadığı evrenin, ekonomik ve toplumsal kurumları
bilmesi, anlaması ile ilgili bilgiler.
VI Kişinin değer yargı ve insiyatifi ile yaşayabileceği modern bir
evrene uyumunu sağlayan niteliklerin geliştirilmesi.
VII Ruhsal ve ahlâkî gelişimi, dinsel inanışların ve törenlerin toplum
hayatına uygulamada davranışını kazandırma ile ilgili bilgiler,
b Tamamlayıcı eğitim türünde ise kişiye haber ve genel kültür
veren yayınlar girer. Yaygın eğitim de denilebilecek bu tür yayınlar, örgün
eğitim yayınları dışında verilecek tüm eğitsel içerikli yayınları kapsar.
Okul dışında bulunan herkese her konuda verilen yayındır.

Günümüzde pek çok ülkede yer alan eğitici yayınlar şunlardır:
1. Köy yayınları — Kırsal kesimde yaşayanların eğitimine ilişkindir.
Onlara yararlı bilgi, beceri, yöntem ve teknikler benimsetilir.
2. Çocuk yayınları — Örgün eğitim dışında çocukların toplumdan
öğrenmeleri gereken bilgileri verir. Bu bilgiler çekici biçimde
ses ve görüntü ile çocuklara sunulur.
3. Gençlik yayınları — Gençlerin bugünkü ve yarınki hayatlarına
hazırlanmalarında, toplumla bütünleşmede, beden ve ruh sağlıklarının
geliştirilmesi, boş zamanların değerlendirilmesi, yayın yoluyla
gençlere yol gösterilir. Sanat sevgisi, çağdaş dünya görüşü kazandırmak
da diğer amaçlar arasındadır.
4. Kadın yayınları — Kadımn eğitimi, aile, toplum içindeki
görev ve sorumlulukları, kadın hakları, çocuk bakımı gibi konuları
içerir.
5. İşçi Yayınları — İşçi sorunlarım çözümlemek, sağlıklı bir
üretimi gerçekleştirmeye yönelik programlardır.
6. Genel Eğitim Yayınları — Sağlık, yabancı dil, ev ekonomisi,
din ve ahlâk, trafik ,çevre kirliliği, el ve ev becerileri yetenekleri kazandırılması
(Resim yapma, bahçe düzenleme, bakımı, müzik araçlarının
tanıtılması, sporla ilgili çeşitli konular) gibi yayınlardır.


Televizyonun Yararları ve Zararları Resimleri

 • 16
  Televizyonun zararları bağımlılık karikatürü 3 yıl önce

  Televizyonun zararları bağımlılık karikatürü

  2 yıl önce
 • 4
  Televizyonun Yararları ve Zararları 3 yıl önce

  Televizyonun Yararları ve Zararları

Televizyonun Yararları ve Zararları Sunumları

 • 8
  Önizleme: 3 yıl önce

  Televizyonun zararları sunusu (pptx)

  (Göster / Gizle) Sunum İçeriği: Düz metin (text) olarak..
  1. Sayfa
  1TELEVİZYONUN İNSAN HAYATINDAKİ YERİ, ÖNEMİ VE ETKİLERİ style.visibility

  2. Sayfa
  07.03.20162Televizyon, günlük hayatımızın görsel ve işitsel anlamda vazgeçilmez unsurlarından biridir.Günümüz insanının iş dışında en fazla zaman ayırdığı etkinlikler arasında yer alır. İletişim Aracı Olarak Televizyonstyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_y

  3. Sayfa
  Belgesellerle dünyanın bir ucunda bulunan insanların belki de hiçbir zaman göremeyecekleri, doğal çevre, kültürel varlıklar, tarihi ve turistik yerler evlerin içine kadar girebilmektedir.Dünyanın her hangi bir yerindeki olaylardan anında haberdar olmayı sağlar.

  4. Sayfa
  07.03.20164Eğitim Aracı Olarak TelevizyonAçık öğretim lisesi programları, eğitim çağı dışına çıkmış insanların yetiştirilmesinde yararlı olabilmektedir.Çocuk programları ile çocukların yetiştirilmesinde göz ardı edilemez bir etkiye sahiptir.style.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilitystyle.visibility

  5. Sayfa
  Özellikle küçük yaştaki çocukların televizyonun karşısında fazla kalması nedeniyle, bu çocukların genel karakterini televizyonun oluşturduğu söylenebilir.Şiddetin ve kavganın yaygınlaşmasında önemli bir etkendir.

  6. Sayfa
  07.03.20166Tüketim (Reklam) Unsuru Olarak TelevizyonYayınlanan reklamlarla insanlar tüketime yönlendirilmektedir.Özellikle ekonomik düzeyi düşük ailelerin çocuklarında, reklamlarda görülen fakat alınamayan ürünlerden ötürü psikolojik rahatsızlıklar ortaya çıkmaktadır.style.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_h

  7. Sayfa
  07.03.20167Tüketim (Reklam) Unsuru Olarak TVÇocuklar ve gençler lüks tüketime yönlendirilmekte, aile ekonomileri zor duruma sokulmaktadır.Özellikle çocuklarda ve gençlerde gelişen lüks tüketim nedeniyle her istenileni alma isteği çocukları ve gençleri suça (hırsızlık, gasp, kapkaç) itmektedir.style.visibilitystyle.rotationppt_xppt_yppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_y

  8. Sayfa
  07.03.20168Televizyonun Derslere Yönelik EtkisiAşırı televizyon seyreden çocuklarda uyku düzensizliği meydana gelir ve derslere kendilerini veremezlerTelevizyon izlemekten derslere yeteri kadar zaman ayıramazlar.Yeterince uyuyamayan çocuklarda fiziksel yorgunluk meydana geleceğinden dersleri anlamakta güçlük çekerler.Ödevlerini ya hiç yapmazlar, ya da başta savma yaparlar, ödevler amacına ulaşmaz.style.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_y

  9. Sayfa
  07.03.20169Sosyal Gelişime Yönelik EtkileriÇok fazla televizyon seyreden çocuklar arkadaş ortamından uzak kalırlar.Arkadaş ortamının etkileşimini yaşayamadıkları için insanlarla ilişki kurmada sıkıntılar yaşarlar.Paylaşmayı öğrenemezler.style.visibilitystyle.visibilitystyle.visibility

  10. Sayfa
  07.03.201610Fizyolojik Gelişimine EtkileriÇocuklar televizyonlardaki reklamlarda gördükleri çikolata, cips vb. gıda maddelerini yemek ister. Bunların besin değeri olmadığından çocuklar sağlıklı beslenemez.Çocuklar abur cuburla sağlıksız beslenme ve televizyon karşısında hareketsiz kalmalarından dolayı çağın hastalığı olan şişmanlığa daha kolay yakalanabilmektedir.style.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_h

  11. Sayfa
  07.03.201611Psikolojik Gelişimine EtkileriAşırı derecede televizyon seyreden çocuklar gerçeklerden kopuk, hayali bir yaşantı gerçekleştirirler.Çocuklar saldırgan ve geçimsiz olurlar.Televizyonlardan örnek alınan karakterler çocukların gelişimini olumsuz etkilemektedir.style.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_y

  12. Sayfa
  07.03.201612Cinsel Gelişimine EtkileriAyıp, günah gibi toplumsal baskılarla cinsellik arasında bocalayan çocuk çevresini yargılamaya başlar ve doğru bir şekilde bilgilendirilmediğinde çevresindekilere karşı güvensizlik duymaya başlar.style.visibilityppt_xppt_yppt_ystyle.visibilityppt_xppt_yppt_y

  13. Sayfa
  07.03.201613Televizyon İzlerken Nelere Dikkat Etmeli?0-3 Yaş arasındaki çocuklara kesinlikle televizyon izletmek doğru değildir. Bu yaşlarda çocuk televizyonun ses ve renk uyumuna dikkat eder. Başka bir şey algılamaz. Bu durum çocuklarda konuşma geriliği ve iletişim kurma yetersizliğine yol açar.style.visibilityppt_xppt_y

  14. Sayfa
  4-7 Yaş arası çocukların izleyeceği programlar iyi belirlenmelidir. Bu çağdaki çocuklar izlediklerini gerçek sanarak uygulamaya çalışabilirler.

  15. Sayfa
  07.03.2016157-12 Yaş arasındaki çocuklar kendilerine bir örnek insan seçerler ve onun gibi olmaya, onun gibi davranmaya çalışırlar. Bu nedenle bu çağda çocuklara izletilen filmler ve karakterler çocuğun gelişimini olumsuz etkileyecek türde olmaması gerekir.style.visibilityppt_wppt_hstyle.rotation

  16. Sayfa
  07.03.201616Televizyon İzlerken Nelere Dikkat Etmek Gerekir?Çocukların algılama düzeylerine uygun ve olumlu karakterlerin yer aldığı filmler izletilmelidir.Şiddet ve cinsel içerikli filmler çocuklara izletilmemeli.Çocukların eğitimine katkı sağlayabilecek nitelikli programlar izletilmeli.Haber programları 12 yaş altındaki çocuklara izletilmemeli.Genellikle dizi filmler bağımlılık yapmakta, bir sonraki bölümü merak uyandıracak şekilde bitirilmektedir. Bu nedenle dizi filmlerin seyrettirilmesi de çok doğru değildir.Müzik klipleri genellikle cinsellik içerikli olmaktadır. Aralarında olumsuzluk içerenler bulunmasına rağmen, azınlıktadır. Müzik kliplerinin izletilmesinde de sakınca bulunmaktadır style.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibility

  17. Sayfa
  07.03.201617Televizyon İzlerken Nelere Dikkat Etmek Gerekir?Çocukların uyku düzenini sarsacak şekilde geç saatlerdeki programlar hiçbir şekilde izletilmemelidir.Ailece televizyon izleniyorsa genel ahlaki değerlere uygun programlar izlenmelidir.Çocuklar televizyon izlemeden çok kitap okuma, arkadaşlarıyla oyunlar oynama gibi etkinliklere yönlendirilmelidir.Televizyon izlerken olumsuz bir görüntü ile karşılaşınca anne ve babalar televizyonu kapatarak sansür uygulama yerine olumsuzluğu çocuklara açıklamalıdırlar. Açıklama yapılamayacak durumlarda ise çocuğun ilgisi başka yönlere çekilmelidir.style.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_h

  18. Sayfa
  07.03.201618Televizyon İzlerken Nelere Dikkat Etmek Gerekir?Televizyon karşısında çocuklara ders yaptırmak kesinlikle doğru değildir.Akıllı işaretlere göre çocuklar, yaşlarına uyan filmler seyretmeli.style.visibilityppt_xppt_yppt_ystyle.visibilityppt_xppt_yppt_ystyle.visibilityppt_xppt_yppt_y

  19. Sayfa
  07.03.201619 SEMİNERİMİZE KATILDIĞINIZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ. İMKB SARIÇİÇEK İLKÖĞRETİM OKULU BASIN-YAYIM VE İLETİŞİM KULÜBÜstyle.visibilityppt_wppt_xppt_yrstyle.visibilityppt_xppt_xppt_yppt_ystyle.visibilityppt_xppt_xppt_yppt_y

 • 4
  Önizleme: 3 yıl önce

  Televizyonun ve İnternetin Çocuk Gelişimine Etkisi Sunusu (Pptx)

  (Göster / Gizle) Sunum İçeriği: Düz metin (text) olarak..
  1. Sayfa
  TELEVİZYON VE İNTERNETİN ÇOCUK GELİŞİMİNE ETKİSİPSİKOLOGDUYGU KADERLİ ÇULHA

  2. Sayfa
  GİRİŞTelevizyon ve bilgisayar günlük hayatımızın vazgeçilmez araçlarından biridir.Çocukların okuldan arta kalan zamanlarında en çok vakit ayırdığı etkinlikler arasındadır.Hayatımızda bu kadar çok yeri olan televizyon ve internetin hem olumlu hem de olumsuz etkileri oldukça fazladır.style.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibility

  3. Sayfa
  TELEVİZYONTelevizyon günümüzde en yaygın kullanılan, -neredeyse her evde birden fazla bulunan- iletişim aracıdır.Faydalı mı, zararlı mı olduğu konusu tamamen televizyonunun kullanımına bağlı olarak değişmektedir.style.visibilitystyle.visibility

  4. Sayfa
  TELEVİZYONUN OLUMLU ETKİLERİİzlenecek programlar iyi seçildiği takdirde televizyonun yaydığı az miktardaki radyasyon dışında çok da zararı yoktur.Haber programlarıyla ülke içinde ve dünyada meydana gelen gelişmelerden çok kısa bir sürede haberdar olmamızı sağlar.Alanlarında uzman kişilerce toplumun bilgilendirilmesini sağlamaktadır. (Sağlık, eğitim vs.)style.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibility

  5. Sayfa
  TELEVİZYONUN OLUMLU ETKİLERİÇocuklara yönelik yayın kuşaklarıyla çocukların zihinsel, ruhsal gelişimlerine katkı sağlamaktadır. Örn: Susam Sokağı benzeri programlar (TRT Çocuk)Çocukların ilgi alanlarını, kelime hazinesini genişletir. Bilgi yarışmaları genel kültürü arttırır.style.visibilitystyle.visibility

  6. Sayfa
  TELEVİZYONUN OLUMLU ETKİLERİÇocuklar belgesellerle dünyanın bir ucunda bulunan insanların yaşamlarını, farklı kültürleri, tarihi ve turistik yerleri tanıma fırsatı bulabilmektedir. Eğitici programlar ailece izlendiğinde; aile bireylerini bir araya toplayarak, aralarında yeni ortak ilgilerin doğmasını sağlar ve aile içi iletişimin artmasına katkıda bulunur.style.visibilitystyle.visibility

  7. Sayfa
  TELEVİZYONUN ÇOCUKLAR ÜZERİNDEKİ OLUMSUZ ETKİLERİTelevizyon programlarını izlerken seçici davranılmadığı takdirde televizyonun bir çok zararı ortaya çıkabilmektedir.style.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilityppt_xppt_y

  8. Sayfa
  TELEVİZYONUN ÇOCUKLAR ÜZERİNDEKİ OLUMSUZ ETKİLERİTelevizyon programlarının bir çoğunda konuşma dili sıkça yanlış, argo ve yabancı kelimelerle, özentisizce kullanıldığı için çocuğun dil gelişimi olumsuz etkilenebilir.Çocuk televizyonu tek başına izlediğinde, televizyonun sunduğu her şeyi gerçekmiş gibi kabul edebilir. Oysaki izlediğimiz pek çok şey hayal ürünü…Çocuklar televizyona soru soramadığı için bu durum çocuğun bir süre sonra olayları düşünmesini, eleştirmesini engelleyebilir yani çocukları tembelleştirir.style.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibility

  9. Sayfa
  TELEVİZYONUN ÇOCUKLAR ÜZERİNDEKİ OLUMSUZ ETKİLERİÇocukların aşırı düzeyde televizyon izlemesi, kitap okuma, spor yapma, resim yapma, arkadaşları ile oyun oynama gibi olumlu faaliyetlerden, hatta yemek yemekten bile alıkoyabilmekte..Çocuğun televizyon karşısında uzun süre kalması, çevreye olan ilgisini azaltabilir, çocukların sosyalleşmesini engelleyebilmekte.. style.visibilitystyle.visibilitystyle.visibility

  10. Sayfa
  TELEVİZYONUN ÇOCUKLAR ÜZERİNDEKİ OLUMSUZ ETKİLERİTelevizyon çocukların yaşamını fiziksel olarak da etkilemektedir.Televizyon karşısında uzun süre kalmak şişmanlamaya ve çocukların sürekli kendilerini yorgunluk hissetmelerine neden olabilir.Tüketime ve para harcamaya özendiren reklamlar, çocuğun reklamda gördüğü yiyecekleri, oyuncakları istemesine neden olabilir. Bu istekler ekonomik açıdan aileye zarar verebilir. style.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_y

  11. Sayfa
  YAPILMASI GEREKENLERGünümüzde televizyonlu bir yaşamdan kaçışın pekte mümkün olmadığı durumlarda şu noktalara dikkat edebiliriz.style.visibilitystyle.visibilityppt_c

  12. Sayfa
  TELEVİZYONU NASIL FAYDALI KULLANABİLİRİZ?Akıllı işaretlere uyarak…rstyle.visibilitystyle.visibility

  13. Sayfa
  TELEVİZYONU NASIL FAYDALI KULLANABİLİRİZ?Televizyonu kontrollü izlemeliyiz. Başına oturup saatlerce kalkmamak zaman kaybından başka bir şey değil.Televizyonu kontrollü izlemek; kumandayı elimizde bulundurmak değil, gerektiği zaman kapatma düğmesine basabilmektir.style.visibilitystyle.visibilitystyle.visibility

  14. Sayfa
  TELEVİZYONU NASIL FAYDALI KULLANABİLİRİZ?Zaman Sınırlaması Getirmek: Televizyon evin bir köşesinde devamlı açık olmamalı, belirli izleme saatleri olmalı. Örn: Günde 2 saat gibi kendimize sınırlamalar getirebiliriz.Televizyonsuz saatlerimizi önemsemeliyiz. Mesela yemek vaktinde TV açık olmamalı, evdeki büyüklerimizi bu konuda uyaralım.Mekan Sınırlaması Getirmek: TV evin her odasında bulunmasın. Sadece tek bir odada olması yeterli!..style.visibilitystyle.visibilitystyle.visibility

  15. Sayfa
  TELEVİZYONU NASIL FAYDALI KULLANABİLİRİZ?Birlikte Seyretmek: Tüm aile bireyleriyle belli saatlerde genel izleyici kitlesine uygun programları seyretmeli. İzlenen programları evdekilerle tartışarak, birlikte yorum yaparak daha eğlenceli ve faydalı hale getirebiliriz.Yorumlama: TV izlerken aile bireyleri birbirine “sen olsaydın ne yapardın?” sorusunu sormalı, farklı düşünceler geliştirmeli.. Örn: Şiddet içeren sahneler izlenmek durumunda kalındığında olayın şiddet kullanılmadan nasıl çözülebileceği hakkında düşünmek.style.visibilitystyle.visibilitystyle.visibility

  16. Sayfa
  SONUÇKontrollü şekilde televizyon izlemek olumsuz davranışların ortaya çıkmasını engelleyip, çocukların kendileri için yararlı olan bir takım bilgi ve becerileri kazanmasına yardımcı olmaktadır.Televizyon çocuklar için bir oyalama aracı değildir. Televizyonu, çocukların yeni şeyleri eğlenerek öğrenebilecekleri bir öğrenme aracı olarak kabul etmek ve bu doğrultuda kullanmak gerekmektedir. style.visibilitystyle.visibilitystyle.visibility

  17. Sayfa
  İNTERNETGelişen dünyada internetin ortaya çıkış amacı iletişimi arttırmak, bilgi paylaşımını kolaylaştırmaktı.Fakat internetin tahmin edilenden de hızlı yayılması televizyonda olduğu gibi yararlarından daha çok zararlarıyla konuşulmasına sebep olmuştur. style.visibilitystyle.visibilitystyle.visibility

  18. Sayfa
  İNTERNETİN FAYDALARIİnternet çok büyük bir kütüphanedir, akla gelen her konuda araştırma yapabilir, kaynaklar, kitaplar, makaleler, yorumlar bulunabilir. İnternet hızlı bir iletişim aracıdır. Çok uzaktaki tanıdıklarımızla bile görüntülü, yazılı veya sesli iletişim kurabiliriz.İnternetten gazeteler, dergiler okuyabilir, günlük haberleri takip edebiliriz. Radyo dinleyebilir, televizyon izleyebiliriz.style.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibility

  19. Sayfa
  İNTERNETİN FAYDALARIİnternetten güncel bilgiler edinilebilir. Örneğin sınav başvuru tarihleri, sınav notlarını öğrenmek gibiİnternet bir mağazadır, alışveriş siteleri aracılığıyla her türlü eşya veya malzeme satın alınabilir.style.visibilitystyle.visibility

  20. Sayfa
  İNTERNETİN ÇOCUKLAR ÜZERİNDEKİ OLUMSUZ ETKİLERİİnternet bağımlılığı oluşabilmektedir.style.visibilitystyle.visibilitystyle.visibility

  21. Sayfa
  İNTERNETİN ÇOCUKLAR ÜZERİNDEKİ OLUMSUZ ETKİLERİBelirtileri:İnternettin başında planlanandan daha fazla kalmak, zamanın nasıl geçtiğini anlamamak, yalan söylemek, inkar etmek.İçe kapanma ve göz temasının kesilmesi.Toplumsal yaşamdan çekilme, sorumluluklarını yerine getirmeme.Yoksunluk belirtileri (Aşırı sinirli olma, titreme, hayal kurma)style.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_y

  22. Sayfa
  İNTERNETİN ÇOCUKLAR ÜZERİNDEKİ OLUMSUZ ETKİLERİUzun süre internet başında kalan çocuklar gerçek hayatta arkadaş edinme sıkıntısı çekmektedir. Bu yalnız çocuklar, giderek toplumda iletişim kurmakta zorlanmakta, topluma karşı olumsuz duygu ve düşünceler beslemeye başlamaktadır.Bir araştırmada aşırı internet kullanan ve televizyon izleyen çocukların daha az kitap okudukları saptanmıştır.style.visibilityppt_xppt_yppt_ystyle.visibilityppt_xppt_yppt_ystyle.visibilityppt_xppt_yppt_ystyle.visibilityppt_xppt_yppt_y

  23. Sayfa
  İNTERNETİN OLUMSUZ ETKİLERİÇocukların aile ile geçirdiği zaman ve iletişim azalmakta, bu da aile içi çatışmaya neden olduğu gibi; günlük işlerin, ödevlerin aksamasına ve zaman kaybına neden olmaktadır.style.visibilitystyle.visibility

  24. Sayfa
  İNTERNETİN ÇOCUKLAR ÜZERİNDEKİ OLUMSUZ ETKİLERİİnternet kullanım süresi arttıkça saldırganlık, genel sağlık durumunda bozulma (göz yorgunluğu, sırt-boyun ağrıları, uykusuzluk, yorgunluk, hareketsiz kalma vb.) görülme oranı artmaktadır.style.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_wppt_h

  25. Sayfa
  İNTERNETİN ÇOCUKLAR ÜZERİNDEKİ OLUMSUZ ETKİLERİİnternete ulaşmanın maddi boyutu ekonomik sıkıntılar yaratabilmektedir. Her gün internet kafeye gitmek için ailesinden fazladan para isteyen çocukların sayısı hiç de az değil..İnternet sayesinde bilgiye ulaşmak kolaylaşsa da, hazır bilgilerin okunup, anlaşılmadan olduğu gibi kullanılması çocukların tembelleşmesine ve araştırmacı ruhlarının kaybolmasına sebep olmaktadır. Örn: Dönem ödevlerinin kopyala yapıştırlarla yapılmasıstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_h

  26. Sayfa
  İNTERNET KULLANIMINI FAYDALI HALE NASIL GETİREBİLİRİZ?Sanal kütüphaneler kullanılırken gerçek kütüphaneler rafa kaldırılmamalı, kitap okuma alışkanlıkları kaybedilmemelidir.İnternet ortamının, doğal ortamın sınırlarını geçmemesine dikkat edilmelidir. Mesela arkadaşlarımızla “msn”den görüşmek yerine yüz yüze görüşmeyi tercih etmeliyiz.Tek uğraşımız internet olmamalı, boş zamanlarımızı değerlendirmek için farklı etkinliklere de yer vermeliyiz.style.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibility

  27. Sayfa
  İNTERNET KULLANIMINI FAYDALI HALE NASIL GETİREBİLİRİZ?Oynanan oyunların, ziyaret edilen sitelerin olumlu ve olumsuz yönleri aile içerisinde tartışılmalı, çocukların kişilik gelişimlerine katkısı olup olmadığı değerlendirilmelidir.İnternet kullanım süresine televizyonda olduğu gibi süre sınırlaması getirilmelidir.Medyada ve okullarda doğru internet kullanımıyla ilgili bilgilere yer verilmelidir.Aileler ziyaret edilmesini istemedikleri sitelere koruma şifresi koymalıdır. style.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilityppt_wppt_h

  28. Sayfa
  Televizyonun kumandasını kullandığımız gibi, bilgisayarında kapatma düğmesini kullanmayı öğrenmeliyiz. Yerinde ve zamanında kullanıldığında çok önemli bir buluş olan televizyon ve interneti doğru kullanmak dileğiyle…style.visibilityppt_xppt_ystyle.visibility

  29. Sayfa
  TEŞEKKÜRLER…

Televizyonun Yararları ve Zararları Videoları

 • 7
  3 yıl önce

  Televizyonun Zararları ve Yararları Nelerdir Videosu

 • 6
  3 yıl önce

  Televizyonun Topluma Faydaları

Televizyonun Yararları ve Zararları Soru & Cevap

 • 2

  2 yıl önce

  Soru : arkadş ben münazara katılacam televizyonla ilgilidir konu bana yardımımcı ol

  2 yıl önce
  senin tezin hangisi ?
 • 2

  2 yıl önce

  Soru : ben münazaradayım ve eğer bana faydalarını savunmam gerekirse ne diyebilirim acill lütfen
  sitelerde çoğunlukla zararlarına yer verilmiş

  2 yıl önce
  tv dizilerinin günümüz toplumuna yararı mı daha çoktur zararı mı ?
  konulardan biri bu
  2 yıl önce
  münazara ne ile ilgii
  2 yıl önce
  ama  dizilerin

Televizyonun Yararları ve Zararları Ek Bilgileri

Bu yazıya sende yeni bilgi ekleyerek gelişmesine yardımcı olabilirsin..

Kapak Resmi
Televizyonun zararları bağımlılık karikatürü
Yazı İşlemleri
Sen de Ekle

Sende, bu sayfaya

içerik ekleyerek

katkıda bulunabilirsin.

(Resim, sunum, video, soru, yorum ekle..)